Kamis, 10 Januari 2013

Sahabat-Sahabat Penulis WahyuDiantara para juru tulis Rasulullah SAW yang terkenal ( termashur )  yaitu :
1.       Abu Bakar Ash-Shidiq ra. Beliau merupakan khalifah pertama dari khulafaur rasyidin setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
2.       Umar bin Khottob ra. Beliau merupakan khalifah kedua yang menjadi pelindung yang sangat kuat bagi agama Islam.
3.       Usman bin Affan ra. Beliau adalah khalifah ketiga yang sangat kaya dan beliau membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama Islam.
4.       Ali bin Abi Tholib ra.
5.       Amir bin Fuhairoh. Beliau inilah yang menjadi juru tulis surat-surat Nabi SAW yang dikirim kepada raja-raja untuk menyeru mereka kepada Islam.
6.       Ubay bin Ka’ab. Beliau yang mula-mula menjadi juru tulis pertama Nabi dari kalangan Anshor. Beliau ini seorang yang banyak menulis wahyu.
7.       Tsabit bin Qois bin Syammas.
8.       Zaid bin Tsabit.
9.       Muawiyah bin Abi Sufyan.
10.   Yazid saudara Muawiyah.
11.   Al-Mughiroh bin Syu’bah.
12.   Zuber bin Awwam.
13.   Kholid bin Walid.
14.   Al-Ala Al-Hadromi.
15.   Amru bin Ash.
16.   Muhammad bin Maslamah. Dan beberapa orang lainnya.
Sahabat-Sahabat Yang Hafal Al-Qur'an Sepenuhnya
v  Dari golongan Muhajirin

1.       Abu Bakar Ash Sehidiq ra.
2.       Umar Ibnul Khattab ra.
3.       Utsman bin Affan ra.
4.       Ali ibn Abi Thalib ra.
5.       Tholhah.
6.       Sa’ad.
7.       Hudzaifah.
8.       Salim.
9.       Abu Hurairah.
10.   Abdullah bin Mas’ud.
11.   Abdullah bin Umar.
12.   Abdullah bin Abbas.
13.   Amru bin Ash.
14.   Abdullah bin Amru bin Ash.
15.   Muawiyah.
16.   Abdullah bin Zuber.
17.   Abdullah As-Sa’ib.
18.   Aisyah Ummul Mu’minin ra.
19.   Hafsah ( juga termasuk juru tulis pada masa itu ).
20.   Ummu Salamah Ummul Mukminin.
v  Dari golongan Anshor
1.      Ubay bin Ka’ab.
2.      Muadz bin Jabal.
3.      Zaid bin Tsabit.
4.      Abu Darda.
5.      Abu Zaid ( Qois bin Sakan bin Qois ).
6.      Majma bin Jariyah ( Haritsah ).
7.      Anas bin Malik.

Selain itu terdapat lagi sahabat-sahabat lain, yaitu :
1.      Ubadah bin Shamit.
2.      Fudholah bin Ubaid.
3.      Maslamah bin Kholid.
4.      Qois Abi Sho’sho’ah.
5.      Tamim Ad-Dari.
6.      Uqbah bin Amir.
7.      Salamah bin Makhlad.
8.      Abu Musa Al-Asy’ari.

Tidak ada komentar: